Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako správca osobných údajov - LANGUAGE CENTRE, s. r. o., IČO: 44747080 so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov zapísaná o obchodnom registri (ďalej len správca), poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovaním.

Správca postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaným osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zz., o ochrane osobných údajov (ZOOÚ), a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle prevedení vyššie uvedeného nariadenia nahradí a ďalšími právnymi predpismi upravujúce ochranu osobných údajov.

Správca v zmysle Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "obecné nariadenie") informuje klientov, že spracováva nižšie uvedené osobné údaje svojich klientov za účelom:

Plnenia zmluva a poskytovanie služieb

Zabezpečenie prevádzkových činností

Účtovné a daňové účely

Vymáhanie pohľadávok

Splnenie právnych povinností

Vedenie zákazníckej evidencie

Správca spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko

Adresné údaje: adresa trvalého prípadne prechodného bydliska, telefónne číslo, emailová adresa

Ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, údaje o platobnej morálke zákazníka

Zdrojom získania osobných údajov ste Vy, informácie získavame vždy od Vás, našej klientky/klienta.

Správca uchováva osobné údaje:

V prípade vyžiadania alebo ponuky počas 1 roka

Pre čas nevyhnutný k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov

Počas 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Počas 5 rokov z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, najmä z dôvodu vedenia účtovníctva

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje znehodnotí vymazaním elektronických údajov a skartovania tlačených údajov.

Správca ďalej informuje klienta/klientku, že poskytnutie (resp. spracovanie) osobných údajov nevyhnutných pre účtovné a daňové účely a účel splnenia právnych povinností, je na základe právnych predpisov povinné. Správca prijal technickoorganizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov klienta/klientky v súlade s ZOOÚ. Osobné údaje sa spracovávajú automatizovane prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe. K údajom má prístup správca. Obmedzený prístup majú aj jeho zamestnanci, konkrétne k týmto údajom: meno, priezvisko a tel. číslo a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretých v súlade s ZOOÚ. Klient/klienta má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo odmietnuť spracovanie osobných údajov a právo domáhať sa nápravy v prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov.

S týmito podmienkami súhlasíte v prípade kontaktovania správca prostredníctvom jeho emailu, konverzácie na FB stránke alebo telefóne.