Medzinárodné jazykové certifikáty

Anglický jazyk

Kurzy s prípravou na skúšky sú venované dokonalej príprave na úspešné absolvovanie daného testu. Sú zamerané na zdokonalenie sa v písaní súvislého textu, v počúvaní hovoreného prejavu, na zodpovedanie otázok zameraných na slovnú zásobu, gramatické javy a iné oblasti. Všetky nasledujúce testy hodnotia stupeň dokonalosti ovládania anglického jazyka u ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Mnohé z nich sú potrebné na zistenie jazykových znalostí a úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou na prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Dôležité je však poznať požiadavky vzdelávacej inštitúcie, pretože každá škola má svoj vlastný limit. 

TOEFL Test of English as a Foreign Language je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný individuálny kurz trvá 4 až 8 týždňov. www.toefl.org 

IELTS International English Language Testing Service je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný individuálny kurz trvá 4 až 12 týždňov. www.ielts.org 

TOEIC Test of English for International Communication hodnotí schopnosť komunikovať v oblasti obchodu. Akceptujú ho mnohé organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Cambridgeské skúšky sú uznávané na celom svete a ich platnosť je časovo neobmedzená. Pozostávajú z niekoľkých stupňov. www.britishcouncil.org 

PET Preliminary English Test testuje orientáciu v bežných životných situáciách. www.britishcouncil.org 

FCE First Cambridge Certificate in English kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí. www.britishcouncil.org 

CAE Cambridge Advanced Examination je určený veľmi pokročilým študentom angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie. www.britishcouncil.org 

CPE Cambridge Proficiency English je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné odbory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni. www.britishcouncil.org 


Nemecký jazyk 

Kurzy nemčiny umožňujú pripraviť sa na skúšky uznávané Goetheho inštitútom.www.goethe.de/bratislava 

ZDaF - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache sú určené pre tých, ktorí zvládli základy nemčiny. ZMF - Zentrale Mittelstufen-Prüfung môžu absolvovať tí, ktorí dosiahli vyššiu jazykovú úroveň. 

KDS a GDS - Kleines/Grosses deutsches Sprachdiplom dokazuje veľmi pokročilú znalosť ovládanie nemeckého jazyka. 

PNDS/DSH umožňuje perspektívnym študentom plánujúcim študovať na nemeckej univerzite vykonať skúšky, ktoré sú jednou z podmienok na prijatie. 


Francúzsky jazyk

DELF - Diplome d'études en langue francaise táto skúška dokazuje pokročilú znalosť jazyka. Uznávajú ju nielen francúzske inštitúcie, ale uznáva sa aj v medzinárodnom meradle. 

DALF - Diplome approfondi de langue francaise skúšku treba vykonať, ak má študent záujem študovať na univerzite. Oba diplomy majú hodnotu štátnej skúšky a sú uznávané Ministerstvom školstva Francúzskej republiky. 


Španielsky jazyk

DELE - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera je uznávaná skúška, ktorá umožní získať diplom určený pre tých, ktorých rodným jazykom nie je španielčina. Je jediným uznávaným certifikátom osvedčujúcim znalosť španielčiny ako cudzieho jazyka a oficiálne ho udeľuje španielske ministerstvo školstva a kultúry. Skúška má tri stupne v závislosti od jazykovej vyspelosti. www.dele.org


Taliansky jazyk 

CILS - Certificato dell'Italiano come Lingua Straniera je oficiálne uznaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí a určený študentom s pokročilou jazykovou úrovňou. Úspešné zvládnutie testu je podmienka prijatia na vysokú školu. Je ekvivalentom Cambridgeskej skúšky CAE.