Detské kurzy

Kurz pre deti (6 - 9 rokov), Hlavná 17, Prešov

Frekvencia: 2 x 45 minút/týždeň 

Čo získate: Cieľom tohto kurzu je zoznámiť deti so základmi jazyka a pripraviť ich na ďalšie systematické štúdium. Osvojovanie jazyka prebieha predovšetkým audio-orálnou hravou formou. Náplň kurzu tvorí základná slovná zásoba, jednoduché gramatické štruktúry. Kurz je zameraný hlavne na konverzáciu v cudzom jazyku na základe cvičení a hier s nadväznosťou na už získané vedomosti.

Kurz pre deti (10 - 12 rokov), Hlavná 17, Prešov

Frekvencia: 2 x 45 minút/týždeň 

Čo získate: Cieľom týchto kurzov je naučiť deti základom jazyka a tieto ďalej rozvíjať. Pri osvojovaní cudzieho jazyka je popri audio-orálnej formy využívané čítanie a písanie. Slovná zásoba a gramatické štruktúry sa už neosvojujú izolovane, ale v ucelených vetných celkoch. Zameriavame s hlavne na konverzáciu v cudzom jazyku s nadväznosťou na už získané vedomosti.


Typy kurzov:

Detský kurz - 2 x v týždni / 40 vyuč. hod / 6 mesiacov - október až apríl